Fri Jul 30 2021 04:26:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

博客
厂商:
厂商筛选:
展开 收起

SS1

” 的搜索结果(共 200 个)
对比 型号 厂商 描述 价格 ECAD 数据手册 替代料
对比 SS100000004103CQ Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS100000004CS38L Hong Kong X'Tals Ltd
Series - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
AD SS16 Fairchild Semiconductor
二极管,Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 1A, 60V V(RRM), Silicon
对比 SS100000002103ME Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS100000003323A2 Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS10000000C0839A Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS10000000D1031A Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS100000004083LK Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS10000000B083DQ Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS10000000J103DR Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS10000000L323C4 Hong Kong X'Tals Ltd
Parallel - 3Rd Overtone Quartz Crystal, 100MHz Max, HC-49US, SMD, 2 PIN
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS12J Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 20V, 40A, 0.55V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS16J Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 60V, 40A, 0.7V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS18J Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 80V, 30A, 0.85V, 1.0A, 0.5µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS110J Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 100V, 30A, 0.85V, 1.0A, 0.5µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS15 Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 50V, 40A, 0.75V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS115 Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 150V, 30A, 0.85V, 1.0A, 0.5µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS120 Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 200V, 30A, 0.85V, 1.0A, 0.5µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS12FA Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 20V, 40A, 0.45V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS14FA Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 40V, 40A, 0.50V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比 SS16FA Luguang Electronic Technology
肖特基二极管, 1.0A, 60V, 40A, 0.75V, 1.0A, 0.2µA
获取价格 -
请求模型
数据手册
替代料
对比栏已满,请删除不需要的器件再继续添加哦!
对比栏
取消